Programator JuPic Plus

Programator współpracuje z aplikacją MPLAB IDE firmy Microchip emulując PICSTART Plus'a


Pobierz opis
Get a description

Opis programatora

Programator zbudowany został w oparciu o procesor PIC16F87, który obecnie zdobywa coraz większą popularność ze względu na swoja funkcjonalność. Programator w połączeniu z zintegrowanym środowiskiem uruchomieniowym MPLAB IDE (pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego WINDOWS), PICP (Windows), PICP (Linux) tworzy niezwykle sprawne i profesjonalne narzędzie programisty. Funkcjonalność tego zestawu powoduje, że może być przeznaczony do małych i średnich zastosowań, a polecany jest zarówno dla użytkowników początkujących jak i zaawansowanych. Urządzenie jest kompatybilne z programatorem PICSTART Plus. Programator JuPic powstał jako część pracy dyplomowej na Politechnice Śląskiej i jest wynikiem wielotygodniowej pracy nad protokołem komunikacyjnym. Pierwszy model został uruchomiony w 2000 roku i jest rozwijany do dziś. Zarówno sprzęt i oprogramowanie jest wyłącznie mojego autorstwa i były stworzone od podstaw.

Urządzenie przeznaczone jest do programowania rodziny mikrokontrolerów serii "F" z pamięcią typu FLASH oraz serii "C" z pamięcią typu CMOS.

Pełna lista obsługiwanych procesorów

Protokół programujący zaimplementowany w urządzeniu spełnia wszystkie wymagania elektryczno-czasowe jakie narzucone są do prawidłowego zaprogramowania procesora i jest całkowicie zgodny z dokumentacją techniczną firmy Microchip.

Instalacja Programatora

Progaramator należy uruchomić wykonując następujące czynności:

Funkcje programatora

Programator posiada szereg funkcji i usprawnień rozszerzających jego możliwości:

Konfiguracja Programatora

Programowanie może odbywać się na dwa sposoby:

Możliwe są również 4 tryby pracy ze względu na zasilanie układu:

Tryb SAFE - bezpieczny

Uaktywnienie trybu następuje po załączeniu zworki "SAFE"

Tryb ten pozwala na programowanie procesora najbezpieczniejszym sposobem. Napięcie na nóżki procesora podawane jest przez klucz załączany tylko podczas jego programowania (zapis/odczyt), natomiast po operacji wymiany danych jest odcinane. Zalecane jest aby w tym trybie nie zasilać ze złącza ICSP układu zewnętrznego.

Tryb VCC - z bezpośrednim zasilaniem

Uaktywnienie trybu następuje po załączeniu zworki "VCC"

Tryb ten pozwala bezpośrednio zasilać programowany procesor napięciem 5V podawanym z zasilacza umieszczonego na płytce. Napięcie jest podawane cały czas na nóżki procesora dlatego należy zachować ostrożność podczas jego wkładania lub wyjmowania z podstawki. Jeśli procesor jest programowany nie w podstawce lecz poprzez złącze zewnętrzne protokołem ICSP, napięcie podawane jest również na przyłączony układ. W ten sposób można wykorzystać zasilacz programatora do zasilania układu programowanego. Jedynym ograniczeniem jest tu wydolność prądowa stabilizatora i zabezpieczającej diody szeregowej, dlatego należy wziąć ten fakt pod uwagę aby nie spalić elementów zasilacza na płytce.

Tryb zależny - bez zasilacza

Uaktywnienie trybu następuje po załączeniu zworki "VCC" i "LVP ON"

Tryb ten pozwala na pacę programatora bez przyłączonego zasilania. Napięcie do pracy programatora (5V) podawane jest bezpośrednio z układu programowanego przez złącze ICSP. W tej konfiguracji możliwa jest tylko praca z procesorami, które mogą być programowane niskim napięciem (LVP). Podczas pracy w tym trybie nie wolno podłączać zasilania do programatora ponieważ może ulec uszkodzeniu stabilizator.

Tryb niezależny - z podwójnym zasilaniem

Uaktywnienie trybu następuje po rozłączeniu zworki "SAFE" i "VCC"

Tryb ten pozwala na podawanie zasilania z dwóch różnych źródeł. Programator zasilany jest z własnego stabilizatora, natomiast programowany procesor zasilany jest z urządzenia programowanego.

Przewód łączący RS232

Programator łączy się z komputerem poprzez szeregowe łącze RS-232C kablem typu "modem" (tzw. straight through), który jest także wykorzystywany przy łączeniu oryginalnego programatora PICSTART Plus. Siedmiożyłowy przewód łączący zakończony jest męską wtyczką DB-9 od strony programatora i żeńską DB-9 lub DB-25 od strony komputera. Przewód można wykonać we własnym zakresie; wykaz sygnałów używanych przez programator przedstawiony jest w poniższej tabeli.

Sygnał
DB-25
DB-9
Kierunek
DB-9
Sygnał
Żeński
Żeński
PC --- JuPic
Męski
TX
2
3
--->
3
RX
RX
3
2
<---
2
TX
DTR
20
4
--->
4
Data Ready
GND
7
5
---
5
GND
DSR
6
6
<---
6
pull up Vdd
RTS
4
7
--->
7
CTS
CTS
5
8
<---
8
RTS

Tabela 1 Sygnały przewodu łączącego komputer z programatorem

 

Złącze ICSP

Programator posiada dwa złącza trybu ICSP:

Gniazdo RJ-12 pozwala prosto i szybko podłączyć projektowany układ do programatora.

Opis wyprowadzeń:

Pin
Sygnał
Port
1
VPP
MCLR
2
VDD
VDD
3
GND
VSS
4
DATA
RB7
5
CLOCK
RB6
6
PGM (LVP)
RB3/4/5

 

Upgrade Programatora

Nowa wersja programatora zbudowanego w oparciu o procesor 16F87 wyposażona została w moduł bootloader'a, który umożliwia w prosty sposób ładowanie nowego kodu do procesora. Procedura uaktualniania firmware'u składa się z dwóch kroków:

Krok 1 Przygotowanie i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania PC

 1. Zainstalować terminal Tera term Pro lub skorzystać z dostępnego w systemie (W:Hyper, L:Minicom)
 2. Uruchomić terminal i skonfigurować parametry portu COMx: Menu --> Setup --> Serial port... --> COMx, 19200, 8n1, hardware
 3. Zapisać ustawienia: Menu --> Setup --> Save setup... --> 'teraterm.ini'

Po skonfigurowaniu wszystkich wymaganych parametrów, należy przeprowadzić test łączności:

 1. Podłączyć programator do komputera
 2. Włączyć zasilanie programatora
 3. Uruchomić terminal
 4. Nacisnąć klawisz "s" na klawiaturze komputera

Jeśli wyświetlony zostanie numer seryjny programatora połączenie pracuje poprawnie i można przystąpić do instalowania oprogramowania.

Uwaga! W przypadku posiadania programatora z numerem seryjnym równym xx.03.xx.xx należy dodatkowo wyłączyć bufor FIFO portu szeregowego lub ustawić opóźnienie linii 2ms. Procedura jest dokładnie opisana w dokumentacji dostarczonej wraz z programatorem.

Krok 2 Instalacja nowego oprogramowania do programatora

 1. Uruchomić terminal (skonfigurować jak powyżej -> patrz: Krok 1)
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "ERASE" na programatorze
 3. Nacisnąć klawisz "u" (upgrade) w okienku terminala (na klawiaturze); wejście w tryb programowania zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody "PROG" oraz na terminalu pojawi się znak ":". W tym punkcie procesor nie jest jeszcze wykasowany i można zrezygnować z funkcji aktualizacji kodu naciskając klawisz "e" (exit) lub wyłączyć zasilanie, po tej czynności programator powróci to standardowego trybu pracy. (Uwaga! Między naciśnięciem przycisku "ERASE", a naciśnięciem klawisza "u" nie może minąć więcej niż 2s! W przeciwnym wypadku przycisk "ERASE" zadziała jak dedykowana funkcja kasowania procesora).
 4. Nacisnąć klawisz "l" (load), aktualny kod procesora zostanie wykasowany, a na terminalu pojawi się znak oczekiwania na plik ">", zgaśnie również dioda "PROG"
 5. Wysłać plik: Menu --> File --> Send file... --> 'jupic-xx-x.xx.xx-xx.hex'

Aktualnie dostępne są firmware'y (wybór dla dwóch wersji z różnym kwarcem):

Data
18.432MHz
11.0592MHz
Opis
18.09.2015
  Poprawiona obsługa 16C5X
24.03.2010
  Poprawiony zapis 12F609, 12F615
12.11.2009
  Poprawiony zapis 16CXXX
27.08.2009
  Poprawiony zapis 16F722*, dadany 16F727*
08.03.2009
  Poprawiony zapis 16F636*, dadany 16F722
12.08.2008
  16F882, 16F526 (bez flash data!)
02.11.2007
  Poprawiony zapis CONFIG 16F785, 16HV785
17.10.2007
  Poprawiony zapis EE, dodany 12F519
21.09.2007
  Poprawiana obsługa procesorów 16CXXX
22.05.2007
  16F631, 16F677, 18FX682, 18FX685
24.04.2007
24.02.2007
  dodana obsługa nowych 18FXXXX
16.01.2006
  kilka poprawek do poprzedniej wersji
24.10.2005
  dodana obsługa 16F91X i 18F2X80, 18F4X80
11.06.2005
  poprawionch kilka drobnych błędów
12.02.2005
  dodana obsługa 18F2XXX i 18F4XXX
01.02.2005
  dodana obsługa 18F2XX1 i 18F4XX1
08.01.2005
  dodana obsługa 12F50X
13.10.2004
---
  poprawiona obsługa 10F20X
28.08.2004
---
  dodana obsługa 10F20X
18.05.2004
---
  pierwsza wersja nowego kodu

Kod jest przeznaczony wyłącznie dla nowej wersji programatora
z procesorem 16F87 i może być załadowany tylko przez bootloader!

Programatory z najnowszą wersją bootloader'a xx.05.xx.xx
nie mogą pracować z wersjami niższymi (xx.04.xx.xx i starsze)!

Podczas ładowania nowego kodu w oknie terminala widoczny będzie pasek progresu, a na programatorze będzie migała równomiernie dioda informacyjna "PROG". Po zakończonej operacji poprawnego zapisu pojawi się napis "OK!" i programator automatycznie wystartuje z wprowadzonym programem. Od tego momentu upgrade jest zakończony, a programator gotowy do pracy.

Jeśli podczas ładowania kodu programu wystąpią jakiekolwiek kłopoty z zapisem (np. zerwana transmisja, wyłączenie zasilania, załadowanie niewłaściwego kodu oraz inne nieprzewidziane sytuacje) i programator nie uruchomi się należy powtórzyć powyższe czynności. Brak poprawnego kodu w procesorze programator sygnalizuje trzema błyskami diodą PROG, a na terminalu pojawia się napis "ERROR!". Takie objawy dotyczyć będą również przypadku załadowania niepoprawnego kodu do procesora. W celu przywrócenia programatora do pracy po nieudanej próbie aktualizacji należy skorzystać z trybu RECOVERY.

Wejście w tryb RECOVERY:

 1. Uruchomić terminal
 2. Wyłączyć zasilanie programatora
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ERASE na programatorze
 4. Włączyć zasilanie programatora
 5. Po pojawianiu się znaku ":" na terminalu załadować kod jak w Kroku 2 punkt 4.

Pełna lista obsługiwanych procesorów

Wyszczególniona lista dotyczy wszystkich procesorów danego modelu, niezależnie od obudowy (DIP, SOIC, TQFP, itp.), typu (C, CE, F, LF, HV) oraz zakresu temperaturowego (I, E).

Gwiazką zaznaczono najnowsze obsługiwane procesory w wersji BETA.

10FXXX
12FXXX
16FXXX
18FXXX
12CXXX
16CXXX
PIC10F200
PIC10F202
PIC10F204
PIC10F206
PIC10F220
PIC10F222
PIC12F508
PIC12F509
PIC12F510
PIC12F519
PIC12F609
PIC12F615
PIC12F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F505
PIC16F506
PIC16F526*
PIC16F54
PIC16F57
PIC16F610
PIC16F616
PIC16F627
PIC16F627A
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F630
PIC16F631
PIC16F636
PIC16F639
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F677
PIC16F684
PIC16F685
PIC16F687
PIC16F688
PIC16F689
PIC16F690
PIC16F72
PIC16F73
PIC16F74
PIC16F76
PIC16F77
PIC16F716
PIC16F722*
PIC16F727*
PIC16F737
PIC16F747
PIC16F767
PIC16F777
PIC16F785
PIC16HV785
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F83
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F870
PIC16F871
PIC16F872
PIC16F873
PIC16F873A
PIC16F874
PIC16F874A
PIC16F876
PIC16F876A
PIC16F877
PIC16F877A
PIC16F88
PIC16F882*
PIC16F883
PIC16F884
PIC16F886
PIC16F887
PIC16F913
PIC16F914
PIC16F916
PIC16F917
PIC16F946
PIC18F242
PIC18F248
PIC18F252
PIC18F258
PIC18F442
PIC18F448
PIC18F452
PIC18F458
PIC18F1220
PIC18F1230
PIC18F1320
PIC18F1330
PIC18F2220
PIC18F2221
PIC18F2320
PIC18F2321
PIC18F2331
PIC18F2410
PIC18F2420
PIC18F2423
PIC18F2431
PIC18F2450
PIC18F2455
PIC18F2480
PIC18F2510
PIC18F2515
PIC18F2520
PIC18F2523
PIC18F2525
PIC18F2550
PIC18F2580
PIC18F2585
PIC18F2610
PIC18F2620
PIC18F2680
PIC18F2682
PIC18F2685
PIC18F4220
PIC18F4221
PIC18F4320
PIC18F4321
PIC18F4331
PIC18F4410
PIC18F4420
PIC18F4423
PIC18F4431
PIC18F4450
PIC18F4455
PIC18F4480
PIC18F4510
PIC18F4515
PIC18F4520
PIC18F4523
PIC18F4525
PIC18F4550
PIC18F4580
PIC18F4585
PIC18F4610
PIC18F4620
PIC18F4680
PIC18F4682
PIC18F4685
PIC18F6620
PIC18F6720
PIC18F8620
PIC18F8720
PIC12C508
PIC12C508A
PIC12C509
PIC12C509A
PIC12C671
PIC12C672
PIC12CE518
PIC12CE519
PIC12CE673
PIC12CE674

PIC14C000
PIC16C505
PIC16C54
PIC16C54C
PIC16C55
PIC16C554
PIC16C558
PIC16C55A
PIC16C56
PIC16C56A
PIC16C57
PIC16C57C
PIC16C58A
PIC16C58B
PIC16C620
PIC16C620A
PIC16C621
PIC16C621A
PIC16C622
PIC16C622A
PIC16C62A
PIC16C62B
PIC16C63
PIC16C63A
PIC16C642
PIC16C64A
PIC16C65A
PIC16C65B
PIC16C66
PIC16C662
PIC16C67
PIC16C71
PIC16C710
PIC16C711
PIC16C712
PIC16C715
PIC16C716
PIC16C717
PIC16C72
PIC16C72A
PIC16C73A
PIC16C73B
PIC16C745
PIC16C74A
PIC16C74B
PIC16C76
PIC16C765
PIC16C77
PIC16C770
PIC16C771
PIC16C773
PIC16C774
PIC16C781
PIC16C782
PIC16C923
PIC16C924
PIC16C925
PIC16C926
PIC16CE623
PIC16CE624
PIC16CE625

   Home Page   
   Oferta   
   Cennik   
   Informacje   
   Download   
   Linki   
   Kontakt   
   Księga gości