Informacje

Firma prowadzi sprzedaż:

stacjonarną
wysyłkową
bezpośrednią (lokalnie - prezentacja u klienta)

Firma AJPic jest płatnikiem podatku VAT
NIP: 648-237-93-88
Regon: 277885038


Szczegółowe zapytania proszę kierować na pocztę elektroniczną lub telefon

Licencja

Firma AJPic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez produkowane urządzenia z powodu nieumiejętnego ich stosowania. Wszystkie urządzenia należą do kategorii OEM i są sprzedawane w postaci prototypowej. Jeśli zakupione urządzenie będzie pracowało jako docelowa cześć całego projektu, użytkownik musi wykonać badania CE (EMC, LVD) we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakup urządzenia jest równoznaczny ze zgodą na powyższe warunki.

Karta Gwarancyjna

 1. Firma AJPic udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu firmy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia oddania sprzętu do naprawy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na wolny od wad w wypadku gdy:
  1. stwierdzono wadę produkcyjną niemożliwą do usunięcia w okresie gwarancji
  2. dokonano trzech napraw tej samej części, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z jego przeznaczeniem.
 4. W przypadku zakupu urządzenia do samodzielnego montażu gwarancją objęte są poszczególne podzespoły, a nie całe urządzenie.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby firmy na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją i okablowaniem, które stanowiły komplet handlowy urządzenia (wg specyfikacji w instrukcji obsługi) wraz z opisem usterki. W przypadku nie dostarczenia sprzętu do naprawy w opakowaniu firmowym ryzyko uszkodzenia w transporcie obciąża reklamującego.
 6. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem nieuzasadnionej reklamacji.
 7. Wszelkie urządzenia lub podzespoły elektroniczne muszą być dostarczone w opakowaniach antystatycznych i zabezpieczone przed urazami mechanicznymi i wstrząsami.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę wyrobu w czasie transportu.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  1. mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady
  2. uszkodzenia spowodowane awariami sieci energetycznej i wyładowaniami atmosferycznymi
  3. uszkodzenia spowodowane przypadkami losowymi niezależnymi od warunków eksploatacji (pożar, powódź itp.)
  4. uszkodzenia powstałe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny z zaleceniami instrukcji obsługi lub w warunkach, do których urządzenie jest nieprzystosowane
  5. samowolne naprawy (dokonywane przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby), przeróbki lub zmiany konstrukcyjne
 10. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie (np. bieżąca konserwacja).
 11. Karta gwarancyjna traci ważność gdy:
  1. naruszone zostaną plomby, naklejki oraz zabezpieczenia producenta
  2. nie jest podpisana przez kupującego
  3. nie jest wpisana data sprzedaży lub nie ma na niej pieczęci firmy i podpisu sprzedawcy
  4. widoczne są na niej poprawki lub skreślenia.
 12. W sprawach nie unormowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
   Home Page   
   Oferta   
   Cennik   
   Informacje   
   Download   
   Linki   
   Kontakt   
   Księga gości